Ziyaretçi Sayısı

Bugün:
 
TSE Hizmet BelgesiArıtma Tesisi Sipariş Formu

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ UYGULAMAK İSTEYENLERE        

 

BİOLAYF NEDİR VE NASIL KULLANILIR

A. Evsel ve endüstriyel kaynaklardan gelen atık suların biyolojik arıtımında, arıtma etkisini arttırmayı; çamur hacmini,  koliform ve patojen miktarını azaltmayı ve kokuların yok edilmesi, biyokütle miktarının azaltılması, patojenik flora miktarının azaltılması, kompostlama ve çamurun bitkiler için besleyici maddeler açısından zenginleştirilmesi amacıyla atık su arıtma tesisinde daha verimli çalışmayı sağlayan  depolanmış çamurun arıtımını azaltmayı amaçlayan, son derece etkili bir yöntemin uygulamasının fizibilitesi.

B.  Katı evsel ve endustrıel atıklar için aktif ve ıslah edilmiş katı atık depolama sahalarında son derece etkili bir biyolojik arıtma yönteminin uygulamasının fizibilitesi.

Madde A Hakkında

Bulgaristan Cumhuriyeti'nde, evsel ve endüstriyel atık suların arıtılması için birçok atık su arıtma tesisinin inşa edildiği ve faaliyete geçtiği bilinmektedir. AB gereksinimleri uyarınca, yeni atık su arıtma tesislerinin inşa edilmesi ve devreye alınması öngörülmektedir.

Atık su arıtma tesislerinin işletiminde önemli bir sorun, çamurun stabilizasyonu, ortadan kaldırılması ve kullanılmasıdır. Mevcut arıtma teknolojilerinde, stabilizasyon süreci, tehlikeli gazların salımını beraberinde getiren uzun bir süreçtir.

Çamurun kullanımı; taşınma, dağıtım ve ekolojik biyotarım için sahadaki toprağa dahil etme için ekstra yöntemler gerektirmektedir.

Çamurun bertarafı organizasyonel ve işletimsel türden ciddi bir problemdir. Bu, her şeyden önce, esasen ortadan kaldırılan çamurdan salınan kokulardan dolayı oluşan toplumun güçlü olumsuz tepkisiyle bağlantılıdır.

 

 

Madde B Hakkında

Bulgaristan Cumhuriyeti'nde,  katı evsel atıkların ortadan kaldırılması için, kapasitesi tükenmiş ya da tükenmeye yakın durumda olan çok sayıda atık depolama sahasının inşa edildiği ve faaliyete geçtiği bilinmektedir. Aynı zamanda, tüm operasyonel depoların bitişik bölgeleri, Kompleks Lisans çerçevelerindeki izinlere rağmen (Karar 8/24.08.2004), yüksek tehlikeli emisyon içeriğiyle nitelendirilmekte ve nüfusun olumsuz tepkisine neden olmaktadır. Baharın ve yazın gelmesiyle birlikte, çevresel durum objektif olarak daha kötü bir hal almaktadır.

Bu bağlamda, faaliyetteki depoların kapasitelerinin optimum yönetimiyle ilgili prosedürlerin ve teknolojilerin uygulanmasına ve çevresel durumun iyileştirilmesine yönelik faaliyet uygulamalarına ihtiyaç olduğu açıktır.

Mevcut bilgi ile, atık su arıtma tesislerinden ve katı evsel atık depolarından kaynaklanan çamurun arıtımı için, içinde aşağıdaki arıtma süreci etkilerinin olacağı modern bir biyomühendislik teknolojisi çözümü önermekteyim:

 • Çamur bertaraf edilen yerlerde kokuların çabuk yok edilmesi;
 • Birkaç ay içinde, biyolojik ayrışabilir eleman hacminde önemli azalma;
 • Patojenik ve tehlikeli mikroorganizmaların artık miktarlarında önemli azalma;
 • Sonuncudaki ağır metal içeriği ve bileşiklerin azaltılması ve agrega şekline dönüştürülmesi.

 

İki uygulamanın teknolojisi, ABD'den ithal edilen Biolife Concentrate adlı bir biyoürünle arıtmayı içermektedir.

Ülkemizde ürünün geniş çaplı uygulaması hakkındaki ayrıntılar aşağıda görülebilir:

 • Tarım ve Orman Bakanlığı bitki koruma Ulusal Ofis'i tarafından verilen, gübreler, toprak iyileştirmeleri ve besleyici substratların tescili için belge 0009/11.12.2006. Ürünün uygulanmasının başlangıcını oluşturmaktadır: ABD'den ithal edilen Biolife Concentrate adlı Bakteriyel Gübre.
 • Biolife Concentrate ürününün üreticisi Biolife Technologies'dir, Dallas, Texas, 75231, ABD. Ürün, üretici tarafından kullanım için onaylanmıştır.
 • Ürünün distribütörü, AB ülkeleri, Türkiye ve Orta Doğu için münhasır haklarla, EM Bİ Tİ AY GRUP OOD'dir.
 • Ürünün Türkiye yetkili satıcısı Ekotrend Arıtma Teknolojileri'dir.

 

Biolife ürünü, büyümelerini tetikleyen 12 türe ve enzime bölünmüş, 50'nin üstünde farklı tipte mikroorganizma içeren bir bakteriyel aşılayıcıdır. Bunlar, 10000'e kadar en hızlı gelişen mikroorganizmaları tetikleyen doğal enzimli doğal toprak mikroorganizmalarıdır. Bu şekilde, organik maddelerden humusa çok hızlı bir bozunma elde edilir.

Biolife'ın içerdiği bakteriler beslenme hiyerarşisinde çok yüksek düzeyde yer almakta olup, bu nedenle patojenik ve tehlikeli mikroorganizmaları yok etmekte ve öldürmektedir. Organik içeriğin indirgeme süreci aerobik bir süreçtir ve bu şekilde, hava, toprak ve yeraltı suları ile ilgili hiçbir tehlikeli etki gözlenmemektedir.

 

Ürün, Bulgaristan'da büyük ölçekte uygulanmadan önce bir takım laboratuvar testlerine tabi tutulmuş ve bunun üzerine bir rapor hazırlanmıştır.

Ürün aşağıdakiler için direkt olarak uygulanabilir:

 • Kullanıma hazır ve ıslah edilmiş katı evsel atık depolarının arıtımı için (organik maddelerin indirgeme süreci aerobik bir süreçtir ve bu nedenle havada, toprakta ve yeraltı sularında hiçbir olumsuz etki gözlenmemektedir. Bu teknolojinin uygulanmasının direkt etkileri arasında, kokuların yok olması ve biyokütle miktarında azalma, patojenik flora miktarında azalma ve katı evsel atıkların biyolojik olarak bozunan elemanlarını besleyici maddelerle kompostlama ve zenginleştirme yer almaktadır.) Katı evsel atıkların gömülmesinde bu teknoloji, doğal fermantasyonu ve organik atıkların humusa bozunmasını çok daha hızlı bir şekilde elde etmeye izin vermekte ve bir yıl sonra bile depolama sahası, humusça zengin verimli bir araziye dönüşmektedir. Faaliyette olan depolar için, atıklardaki filtreleme ürünlerinin geri dönüşü, ürünün daha da iyi  etkimesini sağlamakta, böylelikle toprağa gömmeyi önemli ölçüde azaltmaktadır. Atıklar için ekstra makine karıştırması ihtiyacı da önemli ölçüde azalmaktadır.
 • Atık su arıtma tesisinde çöken çamurun arıtılması için (kokunun yok edilmesi, biyokütle miktarının azaltılması, günlük ortalama 1 – 1,4 kg kuru madde, patojenik flora miktarının azalması, kompostlama ve  toprağın bitkiler için besleyici maddelerce zenginleştirilmesi).
 • Toprakta kullanım için, toprak mikroflorasını canlandırdığı ve kültürlerin gelişimini desteklediği süreç;
 • Humus içeriğinin, toprak mikro florasının ve yüzey bitkilerinin artmasının etkisiyle şevlerin stabilizasyonu ve toprak erozyonuyla cadele in;
 • Evsel ve endüstriyel sular in atık su arıtma tesisinde, temizleme etkisini arttırmak, çamuru, koliform ve patojen miktarını azaltmak amacıyla.

 

Şimdiye kadar ün başarıyla uygulandığı alanlar:

 • Plovdiv Water Company'nin (Plovdiv Su Şirketi) atık suların arıtılmasının yanı sıra Ravda ve Burgas Atık Su Arıtma Tesisleri'nde.
 • Manole köyündeki hayvan domuz kompleksinin atıksularının ve çamurunun arıtılması;
 • Humus içeriğinin, toprak mikro florasının ve bitki örtüsünün artmasının etkisiyle şevlerin stabilizasyonu ve yüzey erozyonuyla mücadele;
 • Atık suların arıtımı – Shumen Water Company (Shumen Su Şirketi)
 • Plovdiv Atık Su Arıtma Tesisi'nin çamur deposunun arıtılması.

Hava, toprak ve sularda zararlı emisyon olmadığına dair deliller, ekli raporlar, tablolar ve test raporlarında açıklanmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilenler aşağıdaki teklifim için sebep teşkil etmektedir:

BU KSEK TEKNOLOJİ ÇÖN KULLANILMASI İÇİN TEKLİF

A. Arıtma etkisini arttırmayı; çamur hacmini,  koliform ve patojen miktarını azaltmayı ve kokuların yok edilmesi, biyokütle miktarının azaltılması, patojenik flora miktarının azaltılması, kompostlama ve çamurun bitkiler için besleyici maddeler açısından zenginleştirilmesi amacıyla atık su arıtma tesisinden gelen depolanmış çamurun arıtımını azaltmayı amaçlayan, evsel ve endüstriyel kaynaklardan gelen atık suların biyolojik arıtımının uygulaması için,

A.1. Gerekli hammadde, malzeme ve enerji
Çamurun arıtılması için önerilen doz yaklaşık 50 ml BioLife konsantresi olup, arıtma 20-30 günlük bir süre için periyodik biçimde sürecin sonuna kadar devam eder. Aerobik biyohavuzlarda doğrudan uygulamada, dozajlama rejimi deneysel olarak kanıtlanmıştır.

A.2. Bu teknolojiyi izleyen, katı evsel atıkların arıtmasından kaynaklanan artık ürünler
Bu teknolojinin artık ürünleri karbon dioksit ve humus gibi temel organik bileşiklerdir. İnorganik maddeler toprak agregatlarına dönüşür. Bunun sonucu olarak, arıtılan depolama tesisleri, süs bitkileri ve kereste için yoğun orman yetiştirilmesinde kullanılabilir.

A.3. Gerekli makineler, ekipmanlar, tesisatlar
Bunlar:

 • Atık su arıtma tesisinden gelen birikmiş çamurun arıtılması – püskürtücüyle, 2 atmosferden az bir basınçla  uygulama ve konsantrenin çözünmesi için rezervuar tankı.
 • Aerobik biyo havuzlardaki süreçlerin arıtması - otomatik veya yarı otomatik rejim için dozaj pompası kurulumu.

  A.4. Teknolojinin analizi.
  Teknolojinin güçlü yönleri aşağıdadır:
 • Çevre dostudur, uygulaması için özel ekipman gerektirmez;
 • Bu teknolojiyle kokular ortadan kaldırılır ve tehlikeli mikroorganizmalar öldürülür;
 • Faaliyette olan depolama tesislerinin kapasitesini arttırır;
 • Nispeten ucuz bir teknoloji olup, doğru kullanıldığında arıtma , bitki yapımı ve katı evsel atıkların stabilizasyonu için bir alternatiftir.
 • Ürün, sıfırın üzerinde sıcaklıklar dışında, özel saklama koşulları gerektirmez.
 • Teknoloji uygulamaya elverişlidir ve uygulama sürecine kesinlikle uygun olarak uygulandığında, sonuçları garantilidir.
 • A.5. Çevre, su, hava, toprak.
  BioLife teknolojisi çevre dostudur. Topraklar üzerinde, toprağın organik içeriğinin artması ve su ve hava dengesinin iyileştirilmesi gibi son derece faydalı etkilere sahiptir. Besleyici maddeler bitki kökleri için daha erişilebilir hale gelir ve böylece tehlikeli mikroorganizma ve patojen içeriği azalır.  Teknoloji, yeraltı sularını ya da yakındaki su havzalarını olumsuz yönde etkilemez. Havaya ekstra karbon dioksit salınmaz.

 

B. Katı evsel atıklar için aktif katı atık depolama sahalarında son derece etkili bir biyolojik arıtma yönteminin uygulaması için, tarafımızca önerilen teknolojiyle aşağıdakiler sağlanır:

 • Bekletme yerlerinde kokuların yok olması
 • Biyolojik olarak parçalanabilir içerikte önemli miktarda azalma
 • Patojenik ve tehlikeli mikroorganizma kalıntı miktarlarında önemli bir azalma
 • Ağır metallerin ve bileşiklerin azalması ve bunların agregat şekline dönüştürülmesi

 

 

B.1. Gerekli hammadde, malzeme ve enerji
Bir dekar arazinin bir yıl boyunca arıtılması için gerekli ham madde yaklaşık 150 litre BioLife'dır. Ürünün verimi arıtılan atık tabakanın yüksekliğiyle orantılıdır.

Katı evsel atık depolarının arıtılmasında gerekli biyolojik ürün miktarı, ürün saf olduğu için ve herhangi bir karıştırmaya ihtiyacı olmadığından,  arazide metre küp olarak değil, dekar başına hesaplanır.

İlk birkaç uygulamanın 2 hafta aralıklarla ve yüksek dozlarda yapılması ve sonraki dönemlerde ayda bir yapılması önerilir.

Bir yıllık, dekar başına ürün konsantresi miktarının model dağılımı aşağıda ve tabloda verilmiştir:

- ilk dört uygulama, dekar başına 15 litre, iki haftada bir
- sonraki iki uygulama, dekar başına 15 litre, her ay
- kalan sekiz uygulama, aylık, dekar başına 7,5 litre

Bir deponun arıtması için süreç şeması (bütün yıl)

 

Uygulama sayısı

Hafta aralıkları

Uygulama başına miktar (l/da)

Hafta olarak aşamanın süresi

Aşama için toplam

1. Aşama

4

2

15

8

60

2. Aşama

2

4

15

8

30

3. Aşama

8

4,5

7,5

36

60

Not: Ürün klorsuz su içinde seyreltilir.

Bir katı atık deponun arıtması için süreç şeması (deneysel)

 

Arıtma sayısı

Hafta aralıkları

Arıtma başına miktar (l/da)

Hafta olarak aşamanın süresi

Aşama için toplam

1. Aşama

4

2

15

8

60

2. Aşama

2

4

15

8

30

B.2. Bu teknoloji kullanılarak yapılan katı evsel atık arıtmasındaki artık ürünler
Bu teknolojinin artık ürünleri karbon dioksit ve humus gibi temel organik bileşiklerdir. İnorganik maddeler toprak agregatlarına dönüşür. Bunun sonucu olarak, arıtılan depolama tesisleri, süs bitkileri ve kereste için yoğun orman yetiştirilmesinde kullanılabilir.

B.3. Gerekli makineler, ekipmanlar, cihazlar ve tesisatlar
Gerekli ekipmanlar - 2 atmosferlik püskürtücü ve konsantrenin çözünmesi için rezervuar tankeridir.

 • 3.4. Bu teknolojinin avantajları.
  Teknolojinin güçlü yönleri aşağıdadır:
 • Çevre dostudur, uygulaması için özel ekipman gerektirmez;
 • Bu teknolojiyle kokular ortadan kaldırılır ve tehlikeli mikroorganizmalar öldürülür;
 • Faaliyette olan depolama tesislerinin kapasitesini arttırır;
 • Nispeten ucuz bir teknoloji olup, doğru kullanıldığında arıtma için bitki yapımı ve katı evsel atıkların stabilizasyonu için bir alternatiftir.
 • Ürün, sıfırın üzerinde sıcaklıklar dışında, özel saklama koşulları gerektirmez.
 • Teknoloji uygulamaya elverişlidir ve uygulama sürecine kesinlikle uygun olarak uygulandığında, sonuçları garantilidir.


3.5. Çevre, su, hava, toprak.
BioLife teknolojisi çevre dostudur. Topraklar üzerinde, toprağın organik içeriğinin artması ve su ve hava dengesinin iyileştirilmesi gibi son derece faydalı etkilere sahiptir. Besleyici maddeler bitki kökleri için daha erişilebilir hale gelir ve böylece tehlikeli mikroorganizma ve patojen içeriği azalır.  Teknoloji, yeraltı sularını ya da yakındaki su havzalarını olumsuz yönde etkilemez. Havaya ekstra karbon dioksit salınmaz.  Web Tasarımı Heweso Tarafından Yapılmıştır
Mümessilliklerimiz: MultiClair, ASIO
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Cevre Muhendisleri Odası İller Bankası İTÜ Çevre Mühendisliği İSKİ Tekirdağ Belediyesi Çorlu Belediyesi